За нас

Работата по следните проекти ни даде много опит

През последните години фирма Унисист Инженеринг ЕООД е проектирала, доставила, внедрила или съдействала за изграждане на системата за контрол на акцизни стоки (ИКУНК) в над 70 данъчни склада:

  1. В „Проучване и добив на нефт и газ“ АД – инфраструктура, необходима за работа на Системата за контрол на акцизни стоки (СКАС) в над 10 обекта, посредством интегрирани комуникационни устройства за наблюдение и контрол (ИКУНК), по смисъла на Заповед № ЗАМ-114 на директора на Агенция „Митници“ и в изпълнение на Наредба № 3 от 19.02.2010 на министъра на финансите.
  2. В „Каварна газ“ ООД – инфраструктура, необходима за работа на Системата за контрол на акцизни стоки (СКАС) в обекти на дружеството, посредством интегрирани комуникационни устройства за наблюдение и контрол (ИКУНК), по смисъла на Заповед № ЗАМ-114 на директора на Агенция „Митници“ и в изпълнение на Наредба № 3 от 19.02.2010 на министъра на финансите.
  3. В „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД – 14 обекта със системи ИКУНК на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, отговарящи на изискванията на Наредба № 3 от 19.02.2012 год. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки и извършила всички необходими преработки, съгласно последващите изменения на Наредбата и нормативните актове към нея.
  4. В „Лукойл технолоджи сервисиз България“ ЕООД – специализирано оборудване за 12 обекта за изграждане на системи ИКУНК отговарящи на изискванията на НАРЕДБА № 3 за връзка с Агенция Митници.
  5. В „Технотерм инженеринг“ ЕАД – 17 измервателни системи към големите потребители на дружеството, както и 17 Системи за контрол на акцизните стоки посредством интегрирани комуникационни устройства за наблюдение и контрол (ИКУНК) по смисъла на Заповед ЗАМ 114 на Агенция „Митници“ и в изпълнение на Наредба № 3, а също и Диспечерска станция, която събира дистанционно чрез GSM от 17 обекта данните, визуализира тази информация и я архивира.
  6. Във връзка с изменение на ЗАКОН за акцизите и данъчните складове, изм. и доп. ДВ бр. 65 от 21.07.2020 г., фирмата предлага предпроектно проучване, проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на обектите на освободените от акциз крайни потребители (ОАКП) в съответствие с „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки“.

Декларация за политиката по качество от Унисист Инженеринг ЕООД

Декларация за поверителност и защита на личните данни на Унисист инженеринг